Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Om het betalen van de ouderbijdrage voor de ouders en de school makkelijker te maken, zijn we overgestapt op het systeem van WIS Collect. Via deze cloud-oplossing kunt u eenvoudig zelf bepalen hoe u de ouderbijdrage wilt betalen. U ontvangt een e-mail van de school vanuit WIS Collect.

De ouderbijdrage is vrijwillig; dat is bij wet bepaald. Het is voor de continuïteit heel wenselijk dat iedereen naar vermogen een ouderbijdrage betaalt. Zonder ouderbijdragen zou de school niet als vrijeschool kunnen voortbestaan. Wij proberen als De Ridderslag een toegevoegde waarde te bieden ten opzichte van het door de overheid bekostigde onderwijs. Dat doen wij uit volle overtuiging en met veel inspiratie. Zo bieden wij lessen in handwerken, houtbewerking en muziek. De school beschikt over aparte ruimtes voor houtbewerking, handwerken en toneel; deze moeten uit eigen middelen worden onderhouden. Deze toegevoegde waarde levert hogere kosten op. Daarom vragen wij u jaarlijks een financiële bijdrage. Als richtlijn bieden wij u een inkomensafhankelijke tabel. Gespreid betalen is mogelijk.

Mocht u geen bijdrage kunnen betalen, dan heeft dat geen gevolgen voor de deelname aan de lessen door uw kind. 

Onze school heeft de ANBI-status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Het bestuur legt eens per jaar verantwoording af over de besteding van de ouderbijdragen. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij de besteding van de ouderbijdragen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De verslagen zijn op verzoek per e-mail te ontvangen (mr@ridderslag.nl).

Bijdrage Vereniging van vrijescholen

De Ridderslag is lid van de Vereniging van vrijescholen, die onze belangen richting de overheid behartigt, en onderwijskundige vernieuwing binnen de vrijescholen coördineert en financiert. Het werk van de Vereniging is van groot belang om het vrijeschoolonderwijs voor de toekomst te behouden. Voor de contributie die de school aan de vereniging van vrijescholen moet afdragen, vragen we aan de ouders een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage mag bij de aangifte inkomstenbelastingen als gift worden afgetrokken.