Leerlingondersteuning

Passend Onderwijs

Op basis van het schoolondersteuningsprofiel maakt de school steeds een afweging of zij aan een specifieke ondersteuningsvraag kan voldoen. Wanneer dit in voorkomende gevallen niet mogelijk is, begeleidt de school de ouder(s) verder totdat een passende plek voor het kind is gevonden. 

Dyslexieprotocol

Onze school werkt met een dyslexieprotocol om eventuele dyslexie bij een leerling al in een vroeg stadium te herkennen en de benodigde zorg te verlenen. Minimaal tweemaal per jaar neemt de klassenleerkracht een kleine toets af bij alle leerlingen.

Interne begeleiding

De interne begeleiders ondersteunen de leerkrachten op pedagogisch-didactisch gebied en organiseren eventuele extra ondersteuning voor leerlingen in het kader van passend onderwijs.

Remedial teaching

Als een kind tijdelijk extra hulp nodig heeft bij taal, rekenen of de motoriek, kan de klassenleerkracht de hulp van de remedial teacher inroepen. En voor kinderen die langduriger ondersteuning nodig hebben, is er ambulante begeleiding - bijvoorbeeld in de vorm van kook- of bakactiviteiten.

Hoogbegaafdheidsspecialist

In 't Werkhuis wordt door de hoogbegaafdheidsspecialist en de onderwijsassistent gewerkt met meerbegaafde kinderen in kleine groepen. 'Leren leren' staat hier centraal voor kinderen die een extra uitdaging nodig hebben. ’t Werkhuis brengt balans op school: gemotiveerde kinderen en rust in de klas. Kinderen krijgen de kans om de eigen grenzen op te zoeken en te groeien in het samenwerken met andere kinderen. Met ’t Werkhuis spelen we in op de leerbehoefte van onze leerlingen en proberen we balans te brengen door de kinderen een eigen plek te geven voor meer uitdaging.

Ondersteuning door externen onder schooltijd 

Soms ontvangt eeen leerling op initiatief van ouders extra begeleiding op door een extrerne ondersteuner of remedial teacher. Deze ondersteuning dient in beginsel buíten schooltijd plaats te vinden; slechts onder voorwaarden kan dit onder schooltijd. Een en ander is vastgelegd in een protocol.