Ouderbetrokkenheid

 
WAT KUNT U ALS OUDER VOOR DE SCHOOL BETEKENEN?

Het organiseren van jaarfeesten, schooluitjes of het verzorgen van het schoolplein. Zonder de betrokkenheid en hulp van ouders kunnen deze niet plaatsvinden. Wij zijn heel blij met alle ondersteuning die wij van u ontvangen.

Leesouder

Als leesouder ondersteunt u periodiek kinderen van klas 1 t/m 4 bij het lezen. Kinderen die technisch lezen lastig vinden en in het leesritme moeten komen laat u leeskilometers maken en maakt u enthousiast voor het lezen door middel van taalspelletjes.

Klassenouder

U bent, samen met de andere klassenouder(s), de schakel tussen ouder en leerkracht. In nauw contact met de leerkracht verzorgt u de afspraken en planning voor de klassenactiviteiten zoals ouderavonden, schoolreisjes en jaarfeesten.

Hulpouder

Bij lessen rondom een jaarfeest wordt met enige regelmaat de hulp ingeroepen van ouders. De ‘extra handen’ zijn voor praktische hulp in de les of het het bakken van pannenkoeken en dergelijke. De leerkracht blijft tijdens deze les verantwoordelijk voor het leerproces. Ook voor (begeleiding van) het vegen van het klaslokaal en vervoer of begeleiding bij uitjes zijn met enige regelmaat hulpouders nodig.

Werkgroep Tuin en Plein

Samen met andere enthousiaste ouders onderhoudt u de tuinen rondom het schoolplein. Ook ontwikkelt u plannen voor de herinrichting van het schoolplein. Heeft u groene vingers en/of vindt u het leuk om af en toe op een zaterdag- of zondagmorgen te helpen, mail naar: tuin@ridderslag.nl.

Redactie De Seizoener

Samen met de Vrije Peuteropvang Het Rozenpoortje hebben wij een eigen katern in het tijdschrift De Seizoener. De Seizoener verschijnt vier keer per jaar. Vindt u het leuk om samen met de schoolleider en andere ouders een praktische bijdrage te leveren aan onze schoolkrant? Mail naar: schoolkrant@ridderslag.nl. Voor meer informatie kijkt u op www.seizoener.nl.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de kinderen, ouders en leerkrachten. De MR adviseert en heeft instemmingsrecht over zaken als school- en jaarplan, begroting, formatieplan, besteding van de ouderbijdragen, vakantierooster, schooltijden en de communicatie tussen school en ouders. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR vergaderingen hebben een openbaar gedeelte waar u zich als ouder voor kunt aanmelden via: mr@ridderslag.nl.

Bestuur

Het bestuur is een toezichthoudend orgaan en klankbord voor de schoolleider. Het komt zo’n zes keer per jaar bijeen om het functioneren van de school te bespreken. Zij besluiten op het gebied van strategisch beleid en financiële zaken. De taken van het bestuur zijn vastgelegd in een managementstatuut. U kunt het bestuur bereiken via: bestuur@ridderslag.nl.