Privacyreglement

Privacyverklaring

Onze school voldoet aan de vereisten van de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG), de nieuwe privacywet die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Op de Ridderslag gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement  van de school.

De gegevens die over leerlingen of personeelsleden gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van de personen van wie gegevens worden bewaard. Dit reglement is met instemming van de Medezeggenschapsraad vastgesteld.

Gegevensbescherming

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Randall Vyent - Mayland aangewezen als functionaris gegevensbescherming (FG). De FG houdt namens school toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. De FG is bereikbaar via fg@privacyopschool.nl.

Wij maken gebruik van persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens over leerlingen ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem [ESIS]. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij (ook) gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een en ander is vastgelegd in verwerkersovereenkomsten (volgens een standaardmodel).

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Wilt u een beveiligingsincident of een (vermoeden van een) datalek melden, dan kan dat hier.

Fotograferen, filmen en de privacywet

In de openbare ruimte is het toegestaan om foto's en video-opname te maken. Maar staan er andere mensen herkenbaar op de beelden dan kan dit hun privacy aantasten, zeker als de beelden bijvoorbeeld op internet terechtkomen. Foto’s en video-opnamen maken en publiceren mag daarom niet zomaar. Zodra mensen herkenbaar in beeld komen zijn het persoonsgegevens en dan geldt de privacywet. Het maakt wel uit wat er met de foto’s of filmpjes gebeurt. Worden alleen situaties in beeld gebracht of maakt iemand foto’s en filmpjes uitsluitend voor zichzelf, dan geldt de privacywet niet. De voorwaarde hierbij is dat deze persoon de foto’s en filmpjes privé houdt. Wil diegene de foto’s en filmpjes in bredere kring delen - bijvoorbeeld op Facebook, Instagram of YouTube - dan geldt de privacywet wel, en is er toestemming nodig van de mensen die op de foto’s en filmpjes staan.

Wat betreft onze school geldt de volgende regel: het schoolgebouw en het schoolplein zijn geen openbaar terrein. In verband met de privacy van leerlingen en personeel is het maken van foto’s of video-opnamen in en rond de school uitsluitend toegestaan na verkregen toestemming van school. Dat geldt ook bij klassenpresentaties en jaarfeesten. Bij jaarfeesten kan worden afgesproken dat één ouder per klas beelden maakt (van situaties); deze kunnen dan worden verspreid onder de ouders van de klas.

Voor het gebruik van foto’s en (video)opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website of in de nieuwsbrief, vragen wij ouders toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van uw rechten en of het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de administratie van onze school (info@ridderslag.nl) of bij de functionaris gegevensbescherming (fg@privacyopschool.nl).