Klachtenregeling

Klachtenregeling en contactpersoon

Onze school kent een klachtenregeling waarin de procedure voor het indienen en behandelen van klachten is geregeld. Ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kan een klacht indienen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zijn in onderling overleg op te lossen tussen ouder, leerling(en), personeel en schoolleiding. Wanneer dit niet lukt, of wanneer de klacht zeer ernstig van aard is, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling.

In het kader van de klachtenregeling heeft de school een contactpersoon. Deze kan doorverwijzen naar een onafhankelijk vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat in eerste instantie na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. 

Op onze school is Caroliene Juursema als contactpersoon benoemd. Bij haar kunt u terecht om, vertrouwelijk, een geval van vermeend machtsmisbruik te bespreken. De contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen zouden kunnen worden ondernomen.

De contactpersoon is te bereiken via: contactpersoon@ridderslag.nl