Loading images...

Schoolorganisatie

De school als organisatie heeft een aantal organen die gezamenlijk het beleid en de koers van de school vaststellen, uiteraard in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen en regelgeving. Twee maal per jaar vindt er een ‘grote bijeenkomst’ plaats waarop alle geledingen met elkaar van gedachten wisselen over het beleid en concrete doelen en middelen vastleggen.

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid, waaronder het schoolplan, bestuurlijke samenwerking, personeelszaken en financieel beleid. Het bestuur werkt nauw samen met de schoolleider en vergadert een maal per maand. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee tot drie leden. De taken van het bestuur zijn vastgelegd in een managementstatuut.

Schoolleider
De schoolleider is het eerste aanspreekpunt voor iedereen binnen en buiten de school. De schoolleider is belast met de dagelijkse leiding van de school en met het beleid inzake pedagogie en leerlingen. Hiertoe werkt de schoolleider samen met het bestuur, het lerarenteam en de intern begeleider. Daarnaast vertegenwoordigt de schoolleider de school richting overheid en gemeente. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de schoolleider zijn vastgelegd in een directiestatuut.

Lerarenteam
De kleuter-, klassen- en vakleerkrachten en de interne begeleiders komen wekelijks bij elkaar in de pedagogische vergadering. In deze vergadering komen zaken als pedagogisch beleid, organisatorische zaken en kinderbespreking aan de orde. Daarnaast heeft het lerarenteam een aantal keren per jaar een studiedag of nodigt deskundigen uit in de pedagogische vergadering om op de hoogte te raken en te blijven van ontwikkelingen op het vakgebied.

Conciërge en secretariaat
Als u naar school belt, krijgt u in veel gevallen eerst contact met de conciërge of de leerlingadministratrice. Zij ondersteunen dagelijks op praktisch en administratief gebied.