Loading images...

School en ouders

Wat biedt de school u als ouder en/of verzorger?

Onderwijs en opvoeding hebben veel met elkaar te maken. Een goed contact tussen ouders en leerkrachten is daarom van groot belang voor het kind. De school vindt betrokkenheid van ouders waardevol. Allereerst natuurlijk in de communicatie rond en over het kind. Als ouder bent u ook van harte welkom om mee te helpen met activiteiten op school of in de klas. Betrokkenheid kan ook ontstaan door het bijwonen van ouderavonden, het klassenouder zijn of het meevieren van jaarfeesten. Op deze wijze zijn school en thuis geen aparte werelden.

Ouderavonden

ouderlijstjes
Een aantal keren per jaar is er per klas een ouderavond. Daarin vertelt de leerkracht waar de klas aan gewerkt heeft en hoe dat aansluit op de ontwikkelingsfase van de leerlingen, kunt u het werk van uw kind inzien en is er gelegenheid om vragen te stellen en met andere ouders bij te praten.

Oudergesprekken
In oudergesprekken bespreken de klassenleerkracht en ouder(s) of verzorger(s) de vorderingen van het individuele kind. Een gesprek kan plaatsvinden op verzoek van de leerkracht of van de ouder(s) of verzorger(s). Per jaar vindt er tenminste één oudergesprek plaats. Onze school vindt het belangrijk dat de klassenleerkracht zijn beeld van het kind kan toetsen aan dat van de ouders, en omgekeerd.
 
Klassenpresentaties
De klassenpresentaties vinden een aantal malen per jaar plaats, vaak op de vrijdagmorgen voorafgaand aan een vakantie. De klassen laten de ouders zien waar ze de afgelopen periode aan hebben gewerkt door middel van bijvoorbeeld toneelstukjes, zang of reken- of taaloefeningen. Naast de klassenpresentaties kunnen ouders uitgenodigd worden om in de klas een toneelstuk te zien, mee te oefenen met de liederen voor de jaarfeesten of mee te gaan op excursie.

Lezingen en thema-avonden
De school organiseert regelmatig lezingen en thema-avonden die openstaan voor ouders en verzorgers, en andere geïnteresseerden. Ieder jaar is er een informatieavond over het leerplan en over schoolrijpheid. De lezingen hebben betrekking op thema’s die in de opvoeding en op school spelen, zoals de ontwikkeling van het kleine kind, massage ter versterking van de sociale omgang in de klas en de functie van spel en beweging. De thema’s wisselen ieder jaar.

Open dagen
Ter oriëntatie op onze school bent u van harte welkom op een van de open dagen. De dreumes, peuter- en kleutergroepen, hebben een inloopochtend waarop u en uw kind mee kunnen doen aan de activiteiten die op dat moment plaatsvinden. Klas 1 t/m 6 heeft open lessen waar u een kijkje kunt nemen. Het programma van de open dagen kunt u vinden op deze website of in de huis-aan-huisbladen.

Informatie aan ouders en verzorgers
De schoolgids biedt u informatie over de opzet van ons onderwijs. Ieder jaar geven we een ‘variabel’ deel van de schoolgids uit, waarin u als ouder of verzorger de praktische zaken kunt lezen zoals vakantieperioden, jaarplanner met activiteiten, regelingen omtrent vervoer, schoolverzuim en verzekeringen, etc.
Door het jaar heen verschijnt Periodeschrift, onze nieuwsbrief met actuele informatie, bijvoorbeeld een wijziging in het jaarprogramma, een terugblik op een feest of een vooruitblik op beleidszaken. Het prikbord in de hal geeft u informatie over onder andere lezingen, opleidingen, vakantieadressen en voorstellingen. Iedere klas beschikt daarnaast over een eigen prikbord voor mededelingen en intekenlijsten, hoewel hiervoor ook de email wordt gebruikt.

Schoolbibliotheek
In onze kleine schoolbibliotheek voor ouders kunt u boeken lenen over de ontwikkeling van het kind, het vrijeschoolonderwijs en hieraan gerelateerde onderwerpen.
 
Buitenschoolse opvang
Indien u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang, hoeft u niet ver weg. De school werkt hiervoor samen met de Stichting Quadrant Kindercentra. De buitenschoolse opvang vindt deels in de school zelf plaats. Voor meer informatie over de mogelijkheden van buitenschoolse opvang kunt u zich richten tot Quadrant (www.quadrantkindercentra.nl) of tot schoolleider of secretariaat.

Ouderbijdrage
Het onderwijs aan onze school wordt niet volledig door het Rijk gesubsidieerd. Voorbeelden van zaken die wij zelf moeten bekostigen zijn de aanstelling van vakleerkrachten, de inrichting van extra lesruimtes, en bepaalde wensen ten aanzien van de aankleding van de school of de aanschaf van bepaalde leermiddelen. Deze extra kosten kunnen alleen worden betaald vanuit de gezamenlijke ouderbijdrage en schenkingen. Betaling van de ouderbijdrage is vrijwillig en dus geen criterium bij de toelating van uw kind tot de school. De hoogte van de gevraagde ouderbijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen en het aantal kinderen op de school. Een school als gemeenschap van kinderen, ouders en leerkrachten kan alleen bestaan indien alle betrokkenen het onderwijs ook financieel willen steunen. Aan het einde van ieder schooljaar ontvangen de ouders een verantwoording van de besteding van de ouderbijdragen. Een actueel overzicht van de richttabel ouderbijdragen kunt u aanvragen bij het secretariaat.