Loading images...

Pedagogische werkwijze

Op onze school staat de individuele, geestelijke, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van het kind centraal. De leerkrachten zijn sterk bij de ontwikkeling betrokken en zorgen voor een zo optimaal mogelijke begeleiding van uw kind, uiteraard in nauw overleg met u als ouder en/of verzorger. Voor de begeleiding maken wij gebruik van (externe) deskundigen en de volgende instrumenten.

Schoolplan
De school heeft de processen en doelstellingen voor de school, waaronder goed bestuur, goed onderwijs en goed werkgeverschap, vastgelegd in een vierjaarlijks schoolplan. De hierin gestelde doelen en behaalde resultaten zijn tweemaal per jaar onderwerp van toetsing en bijstelling. Het schoolplan is aan te vragen bij het secretariaat van de school.
 
Leerlingvolgsysteem
De leerstof is geen doel maar middel tot ontwikkeling. Het is van groot belang regelmatig te onderzoeken of het middel het doel bereikt. Daarom volgt de leerkracht de vorderingen die het kind op zijn ontwikkelingsweg maakt. Hij of zij vergelijkt daarbij de vorderingen en het niveau met datgene wat normaal mag worden geacht voor een kind van de betreffende leeftijd. Het digitaal leerlingvolgsysteem bestaat uit verschillende onderdelen. Iedere leerkracht hanteert eenzelfde systematiek voor het bewaken van de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van denken (cognitieve ontwikkeling), voelen (sociaal /emotionele ontwikkeling) en willen (handelingsgerichtheid). In individuele- en overzichtsstaten wordt duidelijk waar eventuele aandachtspunten liggen. Indien er extra ondersteuning op een van de gebieden gewenst is, zoeken de klassenleerkracht, de intern begeleider en de ouders naar de beste mogelijkheid. Soms is inschakelen van externe deskundigheid gewenst. 
Zittenblijven omdat het cognitieve niveau achterblijft komt vrijwel niet voor. Een kind kan blijven ‘zitten’ omdat het qua leeftijd of totale ontwikkeling in een lagere klas beter op z’n plaats zal zijn. Ook het omgekeerde is denkbaar. Bij voorkeur blijven de klassenleerkracht en de klas als sociale eenheid zes jaar bij elkaar. Op onze school zijn er echter ook klassen die twee klassenleerkrachten hebben die op vaste dagen van de week werken.

Leerling- en klassenbespreking
Twee keer per maand houden de leerkrachten in de pedagogische vergadering een kinderbespreking. Voor een aantal kinderen die extra aandacht behoeven, wordt vanuit verschillende disciplines en ervaringen een gezamenlijk beeld gevormd en een handelingsplan gemaakt. Ook kan een klas als geheel worden besproken. De klassenleerkracht deelt met collegae de ontwikkelingen in de klas, bijvoorbeeld over de groepssamenstelling, de sfeer en/of de leerstof. De vakleerkrachten geven een visie vanuit hun ervaringen. Alles bij elkaar ontstaat een beeld van een klas van waaruit nieuwe inzichten ontstaan en stappen worden gezet.
 
Zorgplan voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
De school draagt zorg voor de ontwikkeling van ieder individueel kind. In het zorgplan heeft de school de instrumenten en processen vastgelegd voor kinderen met een extra onderwijsbehoefte. Denkt u bijvoorbeeld aan remedial teaching, praktijkonderwijs, extra uitdaging of andere vormen van ondersteuning. Het zorgplan is onderdeel van het schoolplan. U kunt het zorgplan aanvragen bij het secretariaat. De interne begeleider, die regelmatig elke klas bezoekt, bespreekt zorgkinderen – in algemeen pedagogische zin – en stelt indien nodig met de leerkracht een handelingsplan op. Dit plan brengt de klassenleerkracht van de betreffende leerling tot uitvoering. Via de kinderbespreking kan hij of zij advies inwinnen bij het lerarencollege. Indien nodig kan remedial teaching (RT) volgen, of een psychologisch/didactisch onderzoek door de schoolbegeleidingsdienst. De interne begeleider draagt er zorg voor dat alle plannen, resultaten en maatregelen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Uiteraard worden ouders/verzorgers bij het proces betrokken en geïnformeerd. In het kader van ‘Weer Samen Naar School’ maakt onze school deel uit van het samenwerkingsverband 3304 rondom SBO-school Park en Dijk.

Dyslexieprotocol
Onze school werkt met een dyslexieprotocol om eventuele dyslexie bij een leerling al in een vroeg stadium te herkennen en de benodigde zorg te verlenen. Minimaal tweemaal per jaar neemt de klassenleerkracht een kleine toets af bij alle leerlingen.
 
Omgangsprotocol
Een van de opgaven die De Ridderslag zich stelt, is het vormen van een sociale en veilige gemeenschap. Omgaan met elkaar leren de kinderen deels door goed voorbeeld en deels door ervaring en correcties door ons, ouders en leraren, gegeven op een prettige en opbouwende manier. Het leerplan van onze school bevat veel elementen die het sociale gebied verzorgen. Daarnaast bieden de school- en klassenregels structuur en een veilige omgeving. Ook in een veilige school kun je echter té veel plagen, vervelende grapjes of een begin van pesten nooit helemaal uitsluiten. Maar we kunnen er samen met de kinderen en de ouder(s)/verzorger(s) wel voor zorgen dat het niet tot langdurig pesten komt.

Hiervoor heeft onze school een omgangsprotocol ontwikkeld, waarin preventieve maatregelen, school- en klassenregels en een stappenplan bij constatering van een pestprobleem zijn opgenomen. Preventieve maatregelen zijn bijvoorbeeld een pleinwacht tijdens de pauze, bewustwording door middel van het bespreekbaar maken voor ouders en kinderen, en het door de leerkrachten alert zijn op signalen die wijzen op pestgedrag. Indien een pestprobleem is geconstateerd, biedt het stappenplan een gestructureerde aanpak van het probleem waarin alle partijen worden gehoord en gekend: de pester, de gepeste, de ouder(s)/verzorger(s), de groep en de leerkracht(en). Aan iedere stap worden concrete afspraken en resultaten verbonden. Iedere stap wordt vastgelegd en het resultaat ervan geëvalueerd. De nadruk ligt op het samen oplossen van het probleem. De volledige versie van het omgangsprotocol kunt u aanvragen bij het secretariaat van de school.

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon
Onze school kent een klachtenregeling waarin de procedure voor het indienen en behandelen van klachten is geregeld. Ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kan een klacht indienen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zijn in onderling overleg op te lossen tussen ouder, leerling(en), personeel en schoolleiding. Wanneer dit niet lukt, of wanneer de klacht zeer ernstig van aard is, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling. In het kader van de klachtenregeling heeft de school een contactpersoon. Deze kan doorverwijzen naar een onafhankelijk vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat in eerste instantie na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.