Loading images...

Medezeggenschapsraad

De taak van de medezeggenschapsraad (MR) is het behartigen van de belangen van de kinderen, hun ouders en de leerkrachten. Allerlei organisatorische vraagstukken zoals de wijze waarop taken en verantwoordelijkheden binnen de school zijn verdeeld, eventuele samenwerking met andere scholen, maar ook zaken op het gebied van het personeelsbeleid worden, voordat zij definitief worden vastgesteld, aan de MR voorgelegd. Ook het schoolplan, een belangrijk basisdocument voor de school, is onderwerp van gesprek tussen de schoolleiding, het bestuur en de MR en wordt pas vastgesteld na advisering door de MR.

De MR bestaat uit zes leden: drie vertegenwoordigen de ouders; drie vertegenwoordigen de leerkrachten. Zo wil ook de MR er zorg voor dragen dat onze school een plek is waar ‘opvoeden tot vrijheid’ optimaal gestalte kan krijgen. De MR vergadert iedere eerste dinsdag van de maand.