Loading images...

Onderwijsvisie

De stap naar de ‘grote wereld’:
Kleuter- en basisonderwijs op De Ridderslag

Waar staan we voor? Het onderwijs op hoofdlijnen
De Ridderslag is één van de ruim negentig scholen in Nederland die zich baseren op de beginselen van de vrijeschoolpedagogiek. Wat hebben al die scholen met elkaar gemeen? Allereerst het predikaat ‘vrij’. Dat slaat op twee dingen: op het doel de kinderen op te voeden tot vrijheid, en op het streven naar vrijheid van onderwijs.

Opvoeden tot vrijheid
Opvoeden tot vrijheid houdt voor onze school in dat het kind zich bewust kan worden van zijn eigen kunnen en vermogens en van zijn eigen wil. De kernvragen van elk kind, wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, vormen de achtergrond van ons onderwijs.
In de basisschoolperiode zal het kind een voorlopig antwoord op deze vragen vinden om als jong volwassene stevig met beide voeten in de wereld te staan. Om erachter te komen wie het kind is, wat het wil en wat zijn of haar vermogens zijn, is het van belang dat zo veel mogelijk talenten van het kind tot ontwikkeling kunnen komen. Bij deze opvoeding zoeken we de balans tussen aanpassing van het kind aan zijn omgeving en instandhouding van zijn eigenheid,
zodat het op eigen wijze vorm kan geven aan zijn leven en aan het samenleven met anderen. Langs deze weg bouwen wij aan de ontwikkeling van een gezonde en humane samenleving.

Vrijheid van onderwijs
Het leerprogramma en de vakken op onze school zijn conform de eisen die de wetgeving en de Onderwijsinspectie aan basisscholen stelt. Daarnaast maakt uw kind op onze school kennis met vakken die specifiek zijn voor ons onderwijs, zoals vaklessen in moderne vreemde talen, handenarbeid, schilderen, vormtekenen en muziek.